งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management
mjuประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ตืดตั้งใช้งาน.pdf
mjuประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตำค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคา.pdf
mjuประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆของอาคาร พศ๒๕๕๒pdf.pdf
mjuประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พศ ๒๕๕๒pdf.pdf
mjuประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พศ๒๕๕๒pdf.pdf
mjuประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสื่งแว้ดล้อม เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารควบคุมpdf.pdf