งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management
Green office หมวด3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
Energy Management Audit 2021
กฎหมายพลังงาน
การใช้น้ำประปา 2560
การใช้น้ำประปา 2561
การใช้น้ำประปา 2562
การใช้น้ำประปา 2563
การใช้น้ำประปา 2564
การใช้น้ำประปา 2565
การใช้น้ำประปา 2566
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2560
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2561
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2562
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2563
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2564
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2565
การใช้พลังงานไฟฟ้า 2566
การใช้พลังงานไฟฟ้าบ้านพักภายใน มหาวิทยาลัย ส่งให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
การใช้พลังงานไฟฟ้าร้านค้าภายใน มหาวิทยาลัย ส่งให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
การใช้ไฟฟ้าถนน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-2565
การใช้ไฟฟ้าถนน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-2566
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 2565
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวนจุดติดตั้ง Smart Gate & Smart Flusher
นโยบายการจัดการพลังงาน
นโยบายการจัดการพลังงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (11 สิงหาคม 2566)
บิลค่าไฟฟ้า 2565
บิลค่าไฟฟ้า 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรการ ตัวชี้วัดเป้าหมาย
เมนูเวบไซส์
รายงานการจัดการพลังงาน
รูป
วิดีโอ