งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรอง.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานpdf.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอ.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พศ ๒๕๕๒pdf.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พศ ๒๕๕๒pdf.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจ.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พศ ๒๕๕๙pdf.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในครอบครองdoc.doc
mjuประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พศ ๒๕๕๖pdf.pdf
mjuประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฎิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พศ ๒๕๓๕pdf.pdf