งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่างเครื่องยนต์/ผชอ.03430
ช่างเทคนิค/ผอส.04244